බල්ලොත් එක්ක බෑ – ප්‍රහසන සහ විහිළු

සිව් පදයන් දෙකකි. චරථ භික්ඛවේ – චරථ භික්ඛවේ චරථ භික්ඛවේ – චරථ භික්ඛවේ චරථ භික්ඛවේ – චරථ භික්ඛවේ චරථ භික්ඛවේ – චරථ භික්ඛවේ ලේනා ජම්බු ගහේ – ආයේ නගී ආයේ පස්සේ ලේනා ජම්බු ගහේ – ආයේ නගී ආයේ පස්සේ ලේනා ජම්බු ගහේ – ආයේ නගී ආයේ පස්සේ ලේනා ඌ ලේනා! මුල් සිව් පදය ඇසු විට මට නිකන්ම මතක් වූයේ […]